top

Požiar paliva

Ďalšia veľmi častá mylná predstava sa týka množstva paliva, ktoré mali lietadlá v nádržiach keď do veží narazili. Nádrže s palivom neboli ani zďaleka plné, vzhľadom na to že lietadlá nesú len toľko paliva, koľko na cestu potrebujú (+ nejaká rezerva). Let č.11 aj let č.175 (oba Boeing 767) boli naplánované z Bostonu do Los Angeles. Vzdušná vzdialenosť medzi týmito mestami je 4194 km (zdroj). Dolet Boeingu 767 s plnou nádržou (90770 litrov) je 12223 km. Ak uvážime nejakú rezervu a fakt, že lietadlá nejaké palivo po ceste do New Yorku spotrebovali, vyjde nám že lietadlá mali v čase nárazu do veží nádrže plné len na úrovni priližne 1/3 svojej kapacity.

Potvrdzuje to aj správa FEMA v kapitole 2, kde píše:

The Boeing 767 is capable of carrying up to 23,980 gallons of fuel and it is estimated that, at the time of impact, each aircraft had approximately 10,000 gallons of unused fuel on board (compiled from Government sources).

FEMA World Trade Center Building Performance Study, Chapter 2

Preklad

Boeing 767 je schopný niesť do 23980 galónov (90770 litrov) paliva. Odhaduje sa, že v čase nárazu malo každé z lietadiel približne 10000 galónov (asi 38000 litrov) nespotrebovaného paliva.

38000 litrov paliva je len asi 40% z kapacity palivových nádrží Boeingu 707, s nárazom ktorého (v plnej hmotnosti, tj. aj plnými nádržami) sa uvažovalo pri návrhu veží.

Pre lepšiu predstavu, 38000 litrov je objemovo asi také množstvo, že by zaplnilo bežnú malú izbu o veľkosti 4x3 metre.

Aké množstvo paliva ostalo po náraze pre požiar ?

FEMA hovorí, že to bolo 4000 galónov (~15 tisíc litrov, čo je asi 15% kapacity palivovej názdrže).

If one assumes that approximately 3,000 gallons of fuel were consumed in the initial fireballs, then the remainder either escaped the impact floors in the manners described above or was consumed by the fire on the impact floors. If half flowed away, then approximately 4,000 gallons remained on the impact floors to be consumed in the fires that followed.
Ak uvažujeme, že približne 3000 galónov paliva zhorelo v úvodnom výbuchu, potom zvyšok [z tých 10000 galónov] buď unikol zo zasiahnutých poschodí spôsobom opísaným vyššie, alebo zhorel v požiari na zasiahnutých poschodiach. Ak asi polovica unikla preč, pre horenie v požiari ostalo približne 4000 galónov.

NIST hovorí, že to bolo 4500 galónov (~17 tisíc litrov, asi 19% kapacity palivovej názdrže). [http://wtc.nist.gov/NISTNCSTAR1-2B_Chaps1-8.pdf, Figure 4-34].

Väčšina paliva zhorela pri prvotnom náraze a niekoľkých nasledujúcich minútach požiaru

Potvrdzujú to videozáznamy, aj správa FEMA.

Správa FEMA v kapitole 2 hovorí:

The time to consume the jet fuel can be reasonably computed. At the upper bound, if one assumes that all 10,000 gallons of fuel were evenly spread across a single building floor, it would form a pool that would be consumed by fire in less than 5 minutes (SFPE 1995) provided sufficient air for combustion was available. In reality, the jet fuel would have been distributed over multiple floors, and some would have been transported to other locations. Some would have been absorbed by carpeting or other furnishings, consumed in the flash fire in the aerosol, expelled and consumed externally in the fireballs, or flowed away from the fire floors. Accounting for these factors, it is believed that almost all of the jet fuel that remained on the impact floors was consumed in the first few minutes of the fire.
Čas za ktorý letecké palivo vyhorí sa dá pomerne presne vypočítať. Pri uvažovaní vrchnej hranice, že celých 10000 galónov (~38000 litrov) bolo rozliatych na jednom poschodí, vytvorilo by mláku, ktorá by zhorela za niečo menej ako 5 minút (SFPE 1995), za predpokladu že by malo horenie dostatok kyslíka. V skutočnosti bolo však palivo rozliate po viacerých poschodiach, nejaké množstvo sa tiež dostalo aj do iných miest. Nejaké palivo bolo absorbované kobercami a zariadením, taktiež spotrebované v horení aerosólu, spotrebované externe v ohnivých guliach, alebo odtieklo preč z horiacich poschodí. Pri uvážení týchto faktorov sa predpokladá, že takmer všetko palivo ktoré ostalo na poschodiach vyhorelo počas niekoľkých úvodných minút požiaru.

Ako vidno na fotografiách a videách, väčšina paliva zhorela pri náraze lietadla mimo budovy.

Náraz lietadla a explózia väčšiny paliva mimo budovu - južná veža


Viac fotografií

Videá nárazu a úvodnej explózie horiaceho paliva mimo budovu: video1, video2, video3

Pravdepodobne sa pýtate,.. Ak samotný náraz lietadla nemal nijaký väčší vplyv na konštrukciu budovy, a väčšina paliva zhorela mimo budovy alebo počas niekoľkých počiatočných minút požiaru, a následné požiare neboli nijako neobvykle intenzívne, ako je možné že sa obe tieto masívne, excelentne navrhnuté a skonštruované budovy premenili na prach rýchlosťou voľného pádu ?

Ak je to tak, pýtate sa naozaj tú správnu otázku.