top
Profesor Steven Jones prezentuje nové dôkazy po použití termátu v budovách WTC. Termitové zmesi vysvetľujú roztavený kov vo WTC.

 

Roztavený kov vytekajúci z WTC - roztavené železo pochádzajúce z reakcie termitovej zmesi.

Dôkazy o použití termitových zmesí vo WTC

Profesor Steven Jones na konferencii pnacitizen.org 14.4.2007 prezentoval nové dôkazy o použití termátu (termitová zmes) vo vežiach WTC. Prednášku si môžete pozrieť na Google Video (kvalitnejšia verzia záznamu s lepším zvukom tu), stiahnuť .avi si môžete tu (nemá slov. titulky).

Termát (variácia termitovej zmesi) je zápalná látka používaná hlavne v armáde, slúžiaca na rezanie materiálov veľkej hrúbky (napr. ocele). Ide o zmiešaný prášok oxidu železa (Fe2O3), hliníka (Al) a síry (S). Táto zmes po zapálení pokračuje v horení s teplotou až 2500°C, produkuje roztavené železo a biely dym. Necháva po sebe jasne identifikovateľné chemické stopy - malé železné častice s obsahom síry a hliníka. Čo dokáže takáto zmes sa môžete pozrieť na tomto videu.

Jones prezentoval výsledky analýzy železných častí prachu z WTC pomocou energodisperznej mikroanalýzy (metóda na presné zistenie zloženia). Jej výsledky presne sedia so zložením rezíduí reakcie termátu - miniatúrnych železných guličiek (od 0.02mm do ~1mm) s obsahom síry a hliníka. Tieto informácie sa nenachádzajú v prednáške prof. Jonesa z novembra 2006, ktorá je k dispozícii v sekcii Filmy.

Zdroj vzoriek prachu

Analyzované vzorky prachu pochádzajú z bytu Janette MacKinlay, ktorý bol zaplavený prachom po páde južnej veže WTC. Jej byt sa nachádzal asi 100-150 metrov od miesta kde stála táto veža.

Vľavo: Lokalizácia bytu Janette MacKinlay.
Vpravo: Separácia železných zložiek prachu pomocou magnetu.

Rezíduá reakcie termitovej zmesi - malé železné guličky

Vľavo: Reakcia termitovej zmesi (termát je termit s pridanou sírou). Je to prudká exotermická reakcia, pri ktorej vzniká roztavené železo a reakcia produkuje biely dym. Pri reakcii prskajú malé (aj mikroskopické) častice roztaveného železa.
Vpravo: Zvyšky (rezíduá) reakcie termátu - okrem prúdu roztaveného železa produkuje reakcia aj malé železné guličky (zobrazené v porovnaní s milimetrovým meradlom) s obsahom síry a hliníka a niektorých ďalších typickým prvkov, ktoré sa do termitovej zmesi pridávajú.

Mikroskopické železné guľôčky z WTC prachu

Železné guľôčky z WTC prachu pod mikroskopom.

Energodisperzná mikroanalýza ocele a termátu - porovnanie

Cieľom tohto porovnania je ukázať rozdiel v zložení ocele a železných zvyškov po reakcii termátu. Síra a hliník sa v oceli nenachádzajú. Kombinácia železo, hliník a síra je charakteristickým znakom rezíduí termátu.

Vľavo: Výsledok analýzy oceľovej guľôčky, ktorá vznikla pomocou tavenia ocele pomocou rezacieho plameňa (acetylén+kyslík). Vykazovala vysoký podiel železa, rovnako troška mangánu. V značnej miere sa tam vyskytuje aj kyslík, ale to je z dôvodu oxidácie - použitie kyslíkového plameňa.
Vpravo: Výsledok analýzy zvyšku reakcie termátu. Okrem železa vidno prítomný hliník a síru. V oceli sa tieto látky nenachádzajú.

Dokážete rozoznať, ktorý výsledok patrí guľke prachu z WTC a ktorý guľke z reakcie termátu?

Vľavo: 1.5mm kovová guľôčka z WTC prachu pod mikroskopom (pri svojom vzniku bola v roztavenom stave).
Vpravo: Výsledky zloženia: jeden z výsledkov patrí 1.5mm guľôčke z prachu WTC a druhý 1.5mm guľôčke z reakcie termátu.
Dokážete rozoznať, ktorý výsledok patrí guľke prachu z WTC a ktorý guľke z reakcie termátu? Obe vykazujú rovnaké charakteristické znaky: železo, hliník a síra.

Ďalšie porovnanie zloženia menšej kovovej guličky s WTC prachu a guličky z reakcie termátu - opäť rovnaké charakteristické znaky: železo, hliník a síra, rovnako ďalšie komponenty. Objavuje sa aj draslík.

Geologický prieskum USA (USGS) tiež našiel železné guličky v prachu WTC

US Geological Survey vo svojej analýze prachu z WTC tiež potvrdil mikroskopické guľové častice s vysokým obsahom železa (linka, Iron-03, Iron-04 - Sphere). Vedúci laboratória energodisperznej mikroanalýzy USGS [linka] Dr. Meeker v telefonickom rozhovore so Stevenom Jonesom potvrdil, že tieto mikroskopické železné guličky často videli v prachu z WTC (analyzovali vzorky z viac ako 14 miest).

Iné teoretické možnosti ako mohli tieto guľôčky vzniknúť

Mikroskopické guličky z prachu z WTC nemajú zloženie aké má oceľ - obsahujú veľké množstvo síry, draslíka a mangánu. Že je to oceľ je teda vylúčené. Prichádza ešte do úvahy možnosť, že termitové zmesi boli použité pri odstraňovaní trosiek z WTC. Aj keby to bola pravda, nevysvetľuje to ako sa dostali tak neuveriteľne ďaleko - byt Janette MacKinlay bol od toho miesta vzdialený asi na dĺžku futbalového ihriska, a nachádzal sa na 4 poschodí. Bol zaplavený prachom pri kolapse WTC, nie počas odstraňovania trosiek. Vzorky USGS boli odobraté stovky metrov od WTC. Rezíduá termitovej zmesi sa môžu pri reakcii dostať maximálne 1-3m ďaleko od reakčnej zóny. Je to teda rovnako vylúčené. Jediná môžnosť je, že termitové zmesi boli zámerne umiestnené vo WTC.

Termitové zmesi vysvetľujú vysoko-teplotnú sulfidáciu/oxidáciu ocele

Správa FEMA v časti Appendix C popisuje veľmi neobvyklú vysoko-teplotnú oxidáciu a sulfidáciu vzoriek ocele.

Ťažká korózia a následná erózia vzoriek ocele z WTC a WTC č.7 je veľmi neobvyklý jav. Žiadne jasné vysvetlenie toho, kde sa vzal zdroj síry nebolo nájdené.


Snímka z metalurgickej analýzy správy FEMA zobrazujúca veľké množstvo síry v oceli. [zdroj, str.5]

Roztavený kov v troskách WTC - termitové zmesi ho vysvetľujú.

Termitové zmesi vysvetľujú aj roztavený kov vo WTC

Použitie termitových zmesí vysvetľuje aj roztavený kov vytekajúci z WTC rovnako ako roztavený kov v troskách WTC.

V prípade ak ste nevideli prednášku pána Jonesa Zdvíhanie hmly - aplikácia vedeckých metód na analýzu pádu WTC (Steven Jones) v sekcii Filmy, tu sú videá zachytávajúce roztavený kov vytekajúci z WTC - reakcia má všetky znaky reakcie termitovej zmesi: jasnú, skoro bielu reakčnú zónu, unikajúci biely dym a roztavené železo. Pozri na GoogleVideo (videá nemajú viac ako 1 minútu): video1, video2, video3

Oficiálne verzia hovorí, že roztavený kov vytekajúci z WTC bol hliník z lietadla zmiešaný s organickými materiálmi (napr. popol). Tvrdí to NIST vo FAQ č.11 z augusta 2006.

Porovnanie roztaveného kovu vytekajúceho z WTC a reakcie termitovej zmesi

Vľavo: Vylievajúci sa roztavený kov z WTC.
Vpravo: Vylievanie roztaveného železa vzniknutého pri reakcii termitovej zmesi.

Porovnanie roztaveného kovu vytekajúceho z WTC a roztaveného hliníka

Roztavený hliník (vpravo) má striebornú farbu, nie žlto-oranžovú ako kov z WTC. To čo sa vylieva z WTC preto nemôže byť roztavený hliník. Pozri aj video roztaveného hliníka zmiešaného s organickými materiálmi - hliník má stále stiebornú farbu.

Záver

Existujú fyzické dôkazy rovnako ako videá/fotografie potvrdzujúce použitie termitových zmesí vo WTC.